Itsensäjohtaminen on yrityksen muuntautumiskyvyn moottori – erityisesti poikkeustilanteissa

Itsensäjohtaminen on yrityksen muuntautumiskyvyn moottori – erityisesti poikkeustilanteissa

Menestyvän yrityksen tunnusmerkkinä pidetään sitä, miten nopeasti yritys pystyy muuntautumaan poikkeaviin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Hankkiakseen tämän muuntautumisen kyvyn yrityksellä tulee olla sitoutunut ja motivoinut henkilöstö. Avain tähän on johtajuus ja organisaatiokulttuuri.

Yrityksen hallituksella on tärkeä ja aktiivinen rooli luodessaan organisaatiokulttuuria ja nimittäessään yrityksen toimitusjohtajan. Poikkeustilanteessa hallituksen tulee pystyä tarkastamaan yrityksen strategiaa ja tukemaan toimitusjohtajaa hänen uudistaessaan yrityksen toimintatapoja markkinatilanteen muuttuessa.

Greenstep on perheyrityksenä mielenkiintoinen esimerkki notkeasta organisaatiokulttuurista ja johtajuudesta. Greenstep on kymmenvuotisen historiansa aikana vaalinut huolellisesti hierarkittoman ja ilman raskaita prosesseja toimivan organisaatiokulttuurinsa perintöään. Tämä emergenssin strategiatyön piirteitä edustava tapa perustuu siihen, että strategiset päätökset ja toimenpiteet nousevat eri puolilta organisaatiota ja eri näkökulmista. Yksilöiden vapautta, asiantuntijuutta ja kokemusta arvostetaan.

Peilaan tässä artikkelissa yleisiä yrityksen poikkeustilanteessa tärkeiksi nousevia johtamisen osa-alueita ja Greenstepin tapaa toimia.

Vahva organisaatiokulttuuri tukee poikkeusoloissa

Organisaatiokulttuuri on käytännön työssä näkyviä, usein valitettavan ristiriitaisia odotuksia, viestejä ja käytänteitä, jotka pahimmillaan tuottavat johtajuuteen ja yrityksen kaikilla tasoilla tapahtuvaan arkiseen työhön epäselvyyttä. Poikkeusoloissa on erityisen tärkeää, että yrityksen viestintä on johdonmukaista käytännön toiminnan kanssa.

Johtajuus, osana organisaatiokulttuuria, on avainasemassa muutosvalmiuteen. Johto näyttää konkreettisella esimerkillään mallia, miten yrityksessä toimitaan. Vahva organisaatiokulttuuri tukee yrityksen selviytymistä haasteellisista ajoista. Se auttaa sietämään muutoksia ympäristössä ja yhdistää henkilöstöä. Vahvan organisaatiokulttuurin merkkejä ovat esimerkiksi jaettu ymmärrys yrityksen tavoitteista ja toimintatavoista. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siten, että yrityksen hallitus ja muu toimiva johto on valmis tekemään samoja muutoksia, joita odottaa henkilöstön tekevän.

Greenstep on vienyt ajattelun johtajuudesta askeleen pidemmälle. Uskomme itsensäjohtamiseen, jolloin jokaisen tulee omalla esimerkillään näyttää mallia organisaatiossa. Korona-kriisin aikana jokaisen oma esimerkki on näkynyt muun muassa arjen yhteydenpidossa. Kaikki osallistuvat etätoimintaan ja ovat valmiita avaamaan kameransa antaakseen muille läsnäolijoille mahdollisimman hyvän vuorovaikutuksen kokemuksen. Tämän lisäksi viestintä ja vastaaminen henkilöstön erilaisiin kysymyksiin hoidetaan ilman viivettä.

Greenstepin organisaatiokulttuurin kulmakivet:

  • hierarkiton organisaatio
  • itsensäjohtaminen
  • jokainen henkilöstön jäsen esimerkkinä muille

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tärkeä suhde

Johtaminen yrityksen arjessa on pääosin käytäntöjen ohjaamista ja se lähtee hallituksesta. Vaikka hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitusta ja toimitusjohtaja yritystä, on hallituksen puheenjohtajan rooli toimitusjohtajan parhaana tukena erityisen tärkeää silloin, kun yritys elää epävarmoja aikoja. Kummallakin tulee olla halu ja kyky auttaa toista onnistumaan omassa tehtävässään mahdollisimman hyvin. Poikkeusoloissa, jos on katsottu tarpeen suunnata yrityksen toimintaa normaalista eroavaan suuntaa, on toimitusjohtajan kannalta erityisen tärkeää tuoda hallituksen tietoon yrityksen kyky vastata toiminnalle osoitettuihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan tulee tuntea syvällisesti yrityksen osaaminen, jotta hän pystyy löytämään ne kohdat, joita pitää kehittää ja ne osaamiset joita yritys ei enää tarvitse.

Toimitusjohtaja Sari Helander ja hallituksen puheenjohtaja Tore Teir osallistuvat Greenstepin jokapäiväiseen arjen työhön osana henkilöstöä

Greenstep noudattaa toiminnassaan jaettua johtajuutta. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat yhtä köyttä vetävä aisapari, jotka erilaisuudessaan tukevat toisiaan. Samoin toimii koko henkilöstö. Palkatessaan uutta henkilöstöä Greenstep haluaa varmistaa asiantuntijoiden vahvan osaamisen lisäksi tulevan henkilöstön toiminnan perustuvan samalle arvopohjalle kuin yrityksen; kestävälle kehitykselle, ekologisuudelle sekä eettisesti hyväksyttävälle businekselle. Tulosta tehdään, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Johtajuus jakautuu myös asiantuntijoille itselleen. Vapaus valita tapa työskennellä on suuri. Yksilöllä on aito vastuu työstään. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat läsnä arjessa ja osallistuvat itse tuloksen tekoon. Tämä vaatii luottamusta joka suuntaan. Se voi tuntua yrittäjälle riskinä, mutta onnistuessaan, kuten Greenstepin kehitys on osoittanut, myös palkitsee.

Henkilöstökoulutus rakentaa yrityksen tulevaisuutta

Valmius muutokseen tarkoittaa valmiutta todellisesti tehdä jotain normaalista poikkeavia ratkaisuja tai uskaltaa suunnata yrityksen toimintaa eri markkinoille tai tuotevalikoimaan. Tämän ei tarvitse tarkoittaa henkilöstön muutoksia. Henkilöstökoulutuksella kehitetään ammattitaitoa, mutta myös lisätään sitoutuneisuutta ja motivaatiota.

Greenstepin henkilöstö on Greenstep Academyn – koulutuspalveluja tuottavan liiketoiminnon – tärkein tiedon lähde. Henkilöstö vaikuttaa aktiivisesti henkilöstökoulutuksen aiheisiin, sisältöön ja toteutustapaan sekä on mukana tuottamassa koulutusta. Toimiminen matriisiorganisaatiossa tuloksellisesti on osoittanut kannattavan. Parhaimmillaan sen avulla rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita ja annetaan henkilöstön tekemiselle vahva tarkoitus. Parasta poikkeusaikojen liimaa yritykselle on henkilöstö, joka kokee saavansa osallistua ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Se on voima, jonka avulla noustaan pahimmistakin karikoista.

Heli Häyrynen
KTT, KM ja HHJ
Greenstep Oy:n partner ja Greenstep Academyn vetäjä